Change language

version française plus bas - ελληνικό κείμενο παρακάτω - versione in italiano segue -
- a continuación la versión en español - nederlandse versie beneden
- Svensk version följer nedan

PRESS RELEASE

Brussels, 1/9/2009

Start of the Project REACH112 - Responding to all citizens needing help
REACH112 (Responding to all citizens needing help) is a three-year project partially funded by the European Commission under the ICT PSP CIP programme gathering 22 partners from all over Europe, including user organisations and major global telecommunications companies. In five countries, it will deploy a new text/voice/video communication solution to allow thousands of people to communicate in video, voice and text simultaneously, with special focus on disabled people.  The project will offer access to relay services to help connect users with different abilities to others and will also provide access to the emergency services.

The European emergency number 112, which is used to contact emergency services free of charge all over the EU, is currently not accessible to the majority of disabled people. However this is set to change with the start of REACH112, a new five-country initiative in France, the Netherlands, Sweden, Spain and the UK, which will introduce improved communication solutions for disabled people, allowing them direct access to emergency services, a potentially life saving feature.

"REACH112 will test innovative solutions to ensure that 112 can be reached by every citizen all over the European Union and set the guidelines for the take-up of new communication technologies by EU emergency services", commented Olivier Paul-Morandini, president and founder of the European Emergency Number Association.

Users will also be able to call each other in video, voice and text via the Internet, across national boundaries. It will also allow sign language users to communicate through remote interpreting services, and via other relay services, using text to talk to voice users.

"The REACH 112 project initiative will provide modes of communication to find a way to communicate in each situation, may it be with a live real-time text conversation, with sign language, with lip reading, with voice or with any simultaneous combination of these modes. This will also be a major step ahead for persons with disabilities in the equality to access emergency services in a society designed for all", concluded Carlotta Besozzi, Director of the European Disability Forum (EDF) and adviser to the project.

For more information, please visit the project website www.reach112.eu

Press Contact:

Gary Machado
European Emergency Number Association
Tel: +32 (0)2 53 49 789 and +32 (0) 498 375 962
Email: gm@eena.org

Uberto Delprato
IES Solutions
Tel: +39-348-3432513
Email: u.delprato@i4es.it

Démarrage du projet REACH112 - Répondre à tout citoyen en situation d'urgence
REACH112 (Répondre à tout citoyen en situation d'urgence) est un projet de 3 ans co-financé par la Commission Européenne dans le cadre du programme ICT-PSP-CIP incluant 22 partenaires européens, dont les associations d'utilisateurs et les principales entreprises de Télécommunication. Le projet vise le déploiement, au sein de cinq pays, d'une nouvelle solution de communication texte/voix/vidéo qui permettra à des milliers de personnes, notamment les personnes handicapées, de communiquer à distance efficacement. Le projet permettra à toutes personnes (handicapées ou non) d'interagir via des services relais et de joindre les services d'urgence.

Le numéro européen d'appel d'urgence, le 112, utilisé pour contacter gratuitement les services d'urgence en Europe, n'est actuellement pas accessible à la plupart des personnes handicapées. Cette situation va changer avec le démarrage du projet REACH 112, une initiative de cinq pays européens (France, Pays Bas, Suède, Espagne, Angleterre) qui apportera de nouvelles solutions de communication aux personnes handicapées, leur permettant d'accéder directement aux services d'urgence, ce qui pourrait sauver la vie de nombreuses personnes.

« REACH112 va expérimenter de nouvelles solutions innovantes pour garantir que le 112 soit joignable par tous les citoyens de l'Union Européenne, et va établir les lignes directrices pour l'utilisation de nouvelles technologies de communication dans les services d'urgence européens. », explique Olivier Paul-Morandini, Président et fondateur de l'association Européenne des Numéros d'Urgence.

Les utilisateurs pourront passer des appels nationaux et internationaux en vidéo, voix et texte par Internet. REACH112 permettra également aux utilisateurs de la langue des signes de communiquer à travers des services d'interprétariat à distance, ou via d'autres types de services relais tels que la transcription textuelle de la communication vocale.

« Le projet REACH 112 va fournir des moyens de communication adaptés à chaque type de situation, que ce soit pour la conversation par texte en temps réel, ou en langue des signes, en lecture labiale, par voix, ou bien par combinaison de ces modalités. C'est une avancée majeure dans l'égalité d'accès aux services d'urgence pour les personnes en difficulté, vers une société conçue pour tous », conclut Carlotta Besozzi, Directrice du Forum Européen des Personnes Handicapées (EDF-FEPH) et conseillère du projet.

Pour plus informations, vous pouvez visiter le site du projet  www.reach112.eu

Contact presse:

Gary Machado
European Emergency Number Association
Tel: +32 (0)2 53 49 789 and +32 (0) 498 375 962
Email: gm@eena.org

Uberto Delprato
IES Solutions
Tel: +39-348-3432513
Email: u.delprato@i4es.it

Inicio del Proyecto REACH112 - Respondiendo a todos los ciudadanos que necesitan ayuda
REACH112 (Respondiendo a todos los ciudadanos que necesitan ayuda) es un proyecto a tres años financiado en parte por la Comisión Europea bajo el programa ICT PSP CIP que reúne a 22 socios de toda Europa, incluyendo organizaciones de usuarios y principales compañías mundiales de telecomunicaciones. En cinco países, se desplegará una solución de comunicación texto/voz/vídeo que permitirá que miles de personas se comuniquen simultáneamente por vídeo, voz y texto, con especial foco de atención en las personas discapacitadas. El proyecto proporcionará acceso a servicios de intermediación que ayuden a  usuarios con diferentes capacidades a contactar entre sí y ofrecerá asimismo acceso a los servicios de emergencias.  

El número de emergencias europeo 112, que se utiliza para contactar de manera gratuita con los servicios de emergencias en toda la Unión Europea, no está accesible actualmente  para la mayoría de las personas discapacitadas. Sin embargo esto puede cambiar a partir de la nueva iniciativa REACH112, de la que forman parte cinco países: Francia, Holanda, Suecia, España y Reino Unido, que presentarán soluciones de comunicación mejoradas para personas discapacitadas, con el fin de permitirles acceso directo a los servicios de emergencias, una prestación de vital importancia para salvar vidas.

"REACH112 probará soluciones innovadoras para garantizar que el 112 esté al alcance de cualquier ciudadano de la Unión Europea y establecerá las líneas de actuación para implementar nuevas tecnologías de comunicación a cargo de los servicios de emergencias de la UE", aseguró Olivier Paul-Morandini, presidente y fundador de la Asociación Europea del Número de Emergencias (European Emergency Number Association).

Los usuarios también podrán establecer comunicación entre sí a través de vídeo, voz y texto vía Internet, sobrepasando las fronteras nacionales. Esto permitirá asimismo a los usuarios que se comunican mediante el lenguaje de signos, hacerlo a través de servicios de interpretación remotos, y a través de otros servicios de intermediación, utilizando el texto para hablar con los usuarios de voz.

"La iniciativa del proyecto REACH 112 ofrecerá modos de comunicación para encontrar una forma de comunicarse en cada situación, ya sea a través de conversación mediante texto en tiempo real, con lenguaje de signos, lectura de labios, con voz o con cualquier combinación simultánea de estos modos. Esto supondrá igualmente un gran paso adelante para las personas con discapacidades a la hora de acceder en igualdad de condiciones a los servicios de emergencias en una sociedad diseñada para todos", añadió Carlotta Besozzi, directora del European Disability Forum (EDF) y asesora del proyecto.

Para más información, por favor visite la web del proyecto www.reach112.eu

Contacto de prensa:

Gary Machado
European Emergency Number Association
Tel: +32 (0)2 53 49 789 and +32 (0) 498 375 962
Email: gm@eena.org

Uberto Delprato
IES Solutions
Tel: +39068184832
Email: u.delprato@i4es.it

Start van Project REACH112 - Bereikbaarheid voor iedereen
REACH112 ("Responding to all citizens needing help") is een driejarig programma, gedeeltelijk gefinancierd door de Europese Commissie onder het ICT PSP CIP programma. In het project werken 22 partijen uit heel Europa samen, waaronder gebruikersorganisaties en wereldwijd opererende telecommunicatiebedrijven. In vijf landen zullen nieuwe tekst-, stem en videocommunicatietechnologie in gebruik genomen worden. Dit zal duizenden burgers in staat stellen om gelijktijdig met beeld, geluid en tekst te communiceren. Het project is specifiek gericht op mensen met een handicap, en zal er voor zorgen dat deze burgers met specifieke behoeftes in contact kunnen komen met anderen. Ook zal het project er voor zorgen dat alarmnummers en hulpdiensten beter bereikbaar worden voor deze groep.

Het Europese alarmnummer 112, dat gebruikt wordt om in heel Europa gratis alarmdiensten te bereiken, is voor een meerderheid van mensen met een handicap momenteel niet bereikbaar. In deze situatie komt verandering met REACH112, dat van start zal gaan in Frankrijk, Nederland, Zweden, Spanje en Groot-Brittannië. In deze vijf landen zullen sterk verbeterde oplossingen geïntroduceerd worden voor burgers met een handicap, die hun in staat stellen direct in verbinding te komen met het alarmnummer - oplossingen die mogelijk mensenlevens kunnen redden.
"REACH112 zal meerdere innovatieve oplossingen testen om er voor te zorgen dat elke burger van de Europese Unie, waar dan ook, 112 kan bereiken. Het zal richtlijnen opstellen voor de overname van nieuwe communicatietechnologie voor alle alarmnummers en hulpdiensten in de Europese Unie", aldus Olivier Paul-Morandini, president en oprichter van de European Emergency Number Association.

Gebruikers van het programma kunnen ook elkaar over de grens via internet bellen met video, stem en tekst. Het wordt bijvoorbeeld mogelijk om via video met gebarentaal met elkaar te communiceren, en tekst om te zetten naar spraak om zo te bellen met andere gebruikers.

"Het REACH112 initiatief biedt meerdere communicatiemogelijkheden aan, om zo voor elke situatie een ideale vorm van contact te realiseren. Of het nou met live real-time text conversatie, gebarentaal, liplezen, met stem of een willekeurige combinatie van een van deze elementen is. Dit is ook een significante stap vooruit voor mensen met een handicap, die gelijkheid creeert voor iedereen in deze samenleving om alarmnummers en hulpdiensten te bereiken", aldus Carlotta Besozzi, directeur van het European Disability Forum (EDF) en adviseur voor het project.

Voor meer informatie kan de website van het project bezocht worden: www.reach112.eu

Perscontact:


Gary Machado
European Emergency Number Association
Tel: +32 (0)2 53 49 789 and +32 (0) 498 375 962
Email: gm@eena.org

Uberto Delprato
IES Solutions
Tel: +39-348-3432513
Email: u.delprato@i4es.it

Projektstart för REACH112 - Responding to all citizens needing help
REACH112 (Responding to all citizens needing help) är ett treårigt projekt som delfinansieras av EU-kommissionen som en del av programmet ICT PSP CIP och som består av 22 samarbetspartners från olika delar av Europa, inklusive brukarorganisationer och större globala teleoperatörer. I fem länder kommer en ny kommunikationslösning med text/röst/video att möjliggöra kommunikation för tusentals människor som då kommer kunna kommunicera via samtidig video, röst och text i realtid. Projektet har speciellt fokus på människor med funktionshinder. Projektet kommer att erbjuda tillgång till förmedlingstjänster och hjälpa användare med olika behov att kontakta andra och kommer också att möjliggöra tillgång till nödsamtal.

Det Europeiska nödnumret 112, som används för att kostnadsfritt kontakta räddningstjänsten runt om i Europa, är för närvarande inte tillgängligt för majoriteten av personer med funktionsnedsättning. Detta är på väg att förändras i samband med projektstarten för REACH112, ett initiativ som kommer från de fem länderna, Frankrike, Nederländerna, Sverige, Spanien och Storbritannien. Projektet kommer att introducera en förbättrad kommunikationslösning för personer med funktionsnedsättning och möjliggöra direktkontakt med räddningstjänsten, något som kan rädda liv.

"REACH112 kommer att pröva innovativa lösningar för att försäkra att 112 skall kunna nås av varje medborgare i hela Europeiska Unionen och kommer att skapa riktlinjer för hur ny kommunikationsteknik skall anammas av räddningstjänsterna i EU", kommenterade Olivier Paul-Morandni, chef för och grundare av Europeian Emergency Number Assosiation.

Användare kommer också att över nationsgränser kunna ringa till varandra och kommunicera via video, röst och text över Internet. Det kommer också att bli möjligt för teckenspråksanvändare att kommunicera med talatelefonanvändare via distanstolkning, förmedlingstjänster och med text.

"REACH 112 projektet kommer med de olika kommunikationssätten göra det möjligt att kunna hitta en kommunikationsväg i varje enskild situation, vare sig det är med realtidstext, teckenspråk, läppavläsning, röst eller en kombination av dessa. Detta kommer att bli ett stort steg för personer med funktionsnedsättningar att på lika villkor nå räddningstjänsten i ett samhälle anpassat för alla", sammanfattade Carlotta Besozzi, Generaldirektör för European Disability Forum (EDF) som också är rådgivare för projektet.

För mer information besök projektets hemsida: www.reach112.eu

Press Kontakt:

Gary Machado
European Emergency Number Association
Tel: +32 (0)2 53 49 789 and +32 (0) 498 375 962
Email: gm@eena.org

Uberto Delprato
IES Solutions
Tel: +39-348-3432513
Email: u.delprato@i4es.it

Inizio del progetto REACH112 - Responding to all citizens needing help
REACH112 (Rispondere a tutti i cittadini che necessitano di aiuto) è un progetto della durata di tre anni parzialmente finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma ICT PSP CIP. Il progetto coinvolge 22 partner da tutta Europa, tra cui servizi di emergenza, organizzazioni di utenti e società di telecomunicazioni a livello mondiale. In cinque Paesi Europei verrà introdotta una nuova soluzione di comunicazione che permetterà a migliaia di persone di comunicare in modalità video, voce e testo simultaneamente, con particolare riguardo alle persone disabili. Il progetto garantirà infatti l'accesso a servizi offerti da terze parti in grado di consentire agli utenti con diverse abilità di comunicare tra di loro ed accedere anche ai servizi di emergenza.

Il numero di emergenza europeo 112, utilizzato per contattare gratuitamente i servizi di emergenza da tutta l'Unione Europea, non è attualmente accessibile dalla maggior parte delle persone con disabilità. Questa situazione è destinata a cambiare grazie al progetto REACH112, una iniziativa che introdurrà in cinque Paesi Europei (Francia, Paesi Bassi, Svezia, Spagna e Regno Unito) migliori soluzioni di comunicazione per persone con disabilità, permettendo loro di accedere direttamente ai servizi di emergenza.

"REACH112 sperimenterà soluzioni innovative per assicurare che qualsiasi cittadino dell'Unione Europea possa utilizzare il 112, e fornirà le linee guida per l'adozione delle nuove tecnologie di comunicazione da parte dei servizi di emergenza", ha affermato Olivier Paul-Morandini, Presidente e fondatore dell' European Emergency Number Association.

Gli utenti potranno comunicare tra di loro in modalità video, voce e testo attraverso la rete Internet, superando anche le frontiere nazionali. Inoltre, gli utenti che utilizzano il linguaggio dei segni potranno comunicare grazie a servizi di interpretazione in tempo reale oppure attraverso servizi basati su modalità testuali (Real Time Text).

"L'iniziativa del progetto REACH112 offrirà meccanismi in grado di consentire la comunicazione in qualsiasi situazione, sia che si tratti di conversazione testuale in tempo reale, sia che si tratti di linguaggio dei segni, lettura delle labbra, conversazione vocale o qualsiasi combinazione di queste modalità. Ciò costituirà un importante passo in avanti per le persone con disabilità, in quanto verrà finalmente garantita la parità nell'accesso ai servizi di emergenza in una società pensata per tutti", ha concluso  Carlotta Besozzi, direttrice dell' European Disability Forum (EDF) e consulente per il progetto.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web del progetto: www.reach112.eu

Per ulteriori informazioni, contattare:

Gary Machado
European Emergency Number Association
Tel: +32 (0)2 53 49 789 and +32 (0) 498 375 962
Email: gm@eena.org

Uberto Delprato - Coordinatore del progetto
IES Solutions srl
Tel: +39-348-3432513
Email: u.delprato@i4es.it

Έναρξη του έργου REACH112 - Responding to all citizens needing help
Το REACH112 (Responding to all citizens needing help) αποτελεί ενα τριετές έργο το οποίο είναι, εν μέρει, χρηματοδοτούμενο, απο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  στο πρόγραμμα ICT PSP CIP και συγκεντρώνει 22 έταιρους από όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων  οργανισμών που αντιπροσωπεύουν χρήστες καθώς και διεθνών εταιριών τηλεπικοινωνιών. Θα προσφέρει σε πέντε χώρες, μια νέα λύση επικοινωνίας μέσω κειμένου/φωνής/βίντεο η οποία θα επιτρέψει σε χιλιάδες ανθρώπους να επικοινωνούν ταυτόχρονα με βίντεο, φωνή και κείμενο, με έμφαση στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Το έργο θα προσφέρει πρόσβαση στις υπηρεσίες αναμετάδοσης (για άτομα με προβλήματα ακοής και ομιλίας - relay) προκειμένου να βοήθησει στην επικοινωνία χρηστών με ειδικές ανάγκες και επιπρόσθετα, θα παρέχει  πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Ο Ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης 112, ο οποίος χρησιμοποιέιται δωρεάν σε όλη την Ευρωπαϊκή ένωση για να έρθει κανείς σε επαφή με υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, αυτή τη στιγμή, δεν είναι προσβάσιμος στην πλειοψηφία των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Παρ' όλα αυτά, αυτό έχει προγραμματιστεί να αλλάξει με την εκκίνηση του έργου REACH112, μιας νέας πρωτοβουλίας πέντε χωρών της Γαλλίας, Ολλανδίας, Σουηδίας, Ισπανίας και Βρετανίας, το οποίο θα συστήσει βελτιωμένες λύσεις επικοινωνίας για άτομα με ειδικές ανάγκες, επιτρέποντάς τους, άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, γεγονός που μπορεί, εν δυνάμει, να τους σώσει τη ζωή.

"Το REACH112 θα εξετάσει καινοτόμες λύσεις προκειμένου να εξασφαλίσει οτι κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να έχει πρόσβαση στο 112 και θα θέσει τις κατευθυντήριες γραμμές για την ανάληψη νέων τεχνολογιών επικοινωνίας απο τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Ευρωπαϊκής ένωσης", σχολίασε ο Olivier Paul-Morandini, Πρόεδρος και ιδρυτής της Ένωσης Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης (European Emergency Number Association).

Οι χρήστες , θα έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να καλούν ο ένας τον άλλο με φωνή και κείμενο μέσω Διαδικτύου, πέραν εθνικών ορίων. Επίσης, θα επιτρέπει στους χρήστες νοηματικής γλώσσας να επικοινωνούν διαμέσου απομακρυσμένων υπηρεσιών διερμηνείας, και μέσω άλλων υπηρεσιών αναμετάδοσης (για άτομα με προβλήματα ακοής και ομιλίας - relay), χρησιμοποιώντας κείμενο για να επικοινωνήσουν με τους υπόλοιπους χρήστες.

"Η πρωτοβουλία του έργου REACH 112 θα παρέχει τρόπους επικοινωνίας προκειμένου να βρεθεί ενας τρόπος να υπάρχει επικοινωνία σε κάθε περίσταση, είτε μέσω ζωντανής συνομιλίας κειμένου σε πραγματικό χρόνο, μέσω νοηματικής, με διάβασμα των χειλιών, με φωνή ή με οποιονδήποτε ταυτόχρονο συνδυασμό αυτών των τρόπων. Αυτό θα αποτελέσει ενα μεγάλο βήμα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες όσον αφορά την ισότητα στην πρόσβαση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, σε μια κοινωνία που θα είναι διαμορφωμένη για όλους ", κατέληξε ο Carlotta Besozzi, Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για την Αναπηρία (European Disability Forum -EDF) και σύμβουλος του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου www.reach112.eu

Επαφές για τον Τύπο:

Gary Machado
European Emergency Number Association
Tel: +32 (0)2 53 49 789 and +32 (0) 498 375 962
Email: gm@eena.org

Uberto Delprato
IES Solutions
Tel: +39068184832
Email: u.delprato@i4es.it

Inicio do Proxecto REACH112 - Respondendo a todos os cidadáns que necesitan axuda
REACH112 (Respondindo a todos os cidadáns que necesitan axuda) é un proxecto a tres anos financiado en parte por a Comisión Europea baixo o programa ICT PSP CIP que reúne a 22 socios de toda Europa, incluindo organizacións de usuarios e principais compañías mundiais de telecomunicacións. En cinco países, desplegarase unha solución de comunicación texto/voz/vídeo que permitirá que milleiros de persoas se comuniquen simultáneamente por vídeo, voz e texto, con especial foco de atención nas persoas discapacitadas. O proxecto proporcionará acceso a servizos de intermediación que axuden a  usuarios con diferentes capacidades a contactar entre sí e ofrecerá asimesmo acceso ós servizos de emerxencias.  

O número de emerxencias europeo 112, que se utiliza para contactar de maneira gratuita cos servizos de emerxencias en toda a Unión Europea, non está accesible actualmente  para a maioría das persoas discapacitadas. Non obstante esto pode cambiar a partir da nova iniciativa REACH112, da que forman parte cinco países: Francia, Holanda, Suecia, España e Reino Unido, que presentarán solucións de comunicación melloradas para persoas discapacitadas, co fin de permitirlles acceso directo ós servizos de emerxencias, unha prestación de vital importancia para salvar vidas.

En España, este proxecto, na súa fase de proba da solución adoptada para a súa posterior aplicación en Europa, será únicamente levado a cabo en Galicia e pola Axencia Galega de Emerxencias (AXEGA), da que depende o 112.

"REACH112 probará solucións innovadoras para garantir que o 112 esté ó alcance de calquera cidadán da Unión Europea e establecerá as líñas de actuación para implementar novas tecnoloxías de comunicación a cargo dos servizos de emerxencias da UE", asegurou Olivier Paul-Morandini, presidente e fundador da Asociación Europea do Número de Emerxencias (European Emergency Number Association).

Os usuarios tamén poderán establecer comunicación entre sí a través de vídeo, voz e texto vía Internet, sobrepasando as fronteiras nacionais. Esto permitirá asimesmo ós usuarios que se comunican mediante a linguaxe signos, facelo a través de servizos de interpretación remotos, e a través de outros servizos de intermediación, utilizando o texto para falar cos usuarios de voz.

"A iniciativa do proxecto REACH 112 ofrecerá modos de comunicación para encontrar unha forma de comunicarse en cada situación, xa sexa a través de conversación mediante texto en tempo real, con linguaxe de signos, lectura de beizos, con voz ou con calquera combinación simultánea destes modos. Isto suporá igualmente un gran paso adiante para as personas con discapacidades á hora de acceder en igualdade de condicións ós servizos de emerxencias nunha sociedade diseñada para todos", engadiu Carlotta Besozzi, directora do European Disability Forum (EDF) e asesora del proyecto.

Para máis información, por favor visite a web do proxecto www.reach112.eu.

Press Contact:

Gary Machado
European Emergency Number Association
Tel: +32 (0)2 53 49 789 and +32 (0) 498 375 962
Email: gm@eena.org

Uberto Delprato
IES Solutions
Tel: +39-348-3432513
Email: u.delprato@i4es.it